Köpvillkor

För dig som är privatkonsument:

1                 Allmänt

1.1            Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning av Lennartsfors Aktiebolag, 556530-2188 (”Lennartsfors”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Lennartsfors återfinns på Lennartsfors webbplats, www.lennartsfors.com (”Webbplatsen”). Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen, telefon, e-post eller på mässa.

1.2            Med “konsument” avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1.3            För att kunna beställa av Lennartsfors måste Kunden ha fyllt 18 år. Lennartsfors accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Lennartsfors förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning, t.ex. om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

1.4            Lennartsfors reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen eller i annat marknadsföringsmaterial, t.ex. fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar). Lennartsfors har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt, så kommer Lennartsfors att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Lennartsfors fortsätter med beställningen.

1.5            Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Lennartsfors. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Lennartsfors.

 

 

2                Avtal och Beställning

2.1            För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter.

2.2            Ett avtal om köp ingås först när Lennartsfors bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Lennartsfors per e-post. Lennartsfors uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Lennartsfors kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Lennartsfors. Om beställningen återkallas så kommer Lennartsfors att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

 

3                Kunduppgifter m.m.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

 

 

4                Priser, avgifter och betalning

4.1            Vid beställning gäller de priser som anges på Webbplatsen eller annat marknadsföringsmaterial. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den mån de förekommer.

4.2            Kunden kan betala på sätt som Lennartsfors anger. Lennartsfors har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Lennartsfors. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Lennartsfors eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta.

 

 

5                Leverans och transport

5.1            Levererastiden är den tid som Lennartsfors uppger i samband med beställningen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Lennartsfors skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

5.2            Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen. Vid leveransförsening meddelar Lennartsfors dig detta och fortsätter bevaka beställningen.

5.3            Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Lennartsfors rätt att debitera Kunden en avgift på 250 kronor.

5.4            Vid hemleverans ska alltid Kundens legitimation kunna uppvisas. Om Kunden inte kan närvara vid leverans, måste personen som mottar leveransen kunna visa Kundens legitimation. Om Kunden uteblir vid överenskommen tid för leverans har Lennartsfors rätt att debitera Kunden en avgift på 250 kronor.

 

 

6                Äganderättsförbehåll

Levererad vara förblir Lennartsfors egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är förenligt med gällande konsumentskyddslagstiftning.

 

 

7                Ångerrätt

7.1            Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lennartsfors detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2            Ångerrätten gäller dock inte varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

7.3            I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta.

7.4            Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Lennartsfors. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram, tillgänglig för nedladdning på www.konsumentverket.se (sök efter ”ångerblankett”).

7.5            Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Lennartsfors. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalemballage. Returer ska göras till Lennartsfors enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen. Kunden kommer att debiteras 250 kronor för retur av paketordrar samt 500 kronor för retur av pallordrar.

7.6            När Kunden ångrar sitt köp betalar Lennartsfors tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Lennartsfors erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Lennartsfors rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Kunden kommer i enlighet med 6.5 att debiteras en fraktkostnad för returfrakten.

7.7            Lennartsfors betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Lennartsfors tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Lennartsfors får dock vänta med återbetalningen tills Lennartsfors tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

 

8                Garanti och reklamation

8.1            Lennartsfors säljer alla varor med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2            Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Lennartsfors så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

8.3            Lennartsfors står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4            När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Lennartsfors att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Lennartsfors strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Lennartsfors mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Lennartsfors förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Lennartsfors riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

 

 

9                Force Majeure

9.1            Lennartsfors ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Lennartsfors inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

9.2            Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Lennartsfors Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Lennartsfors rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

 

10              Ändringar av Villkoren

Lennartsfors förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Lennartsfors har informerat Kunden om ändringarna. Lennartsfors rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

 

11              Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

 

12              Tillämplig lag och tvist

12.1         Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Lennartsfors kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Lennartsfors beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

12.2         Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

För dig som handlar som företag:

1                 Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas om annat inget annat har överenskommits. Vid leveranser ska NL 09 tillämpas, såvida annat inte avtalats. Från detta avtal och NL 09 avvikande villkor måste vara skriftligt och undertecknat av båda parters behöriga företrädare för att äga giltighet.

2                Pris och produktinformation

2.1            Köparen ska betala avtalat pris inklusive moms.

2.2            Uppgivna priser i Lennartsfors AB markandsföringsmaterial, prislistor, modellbeteckningar och annan produktinformation kan vara föremål för justeringar. Lennartsfors AB är endast bundet av pris och produktinformation som lämnas i samband med köp.

2.3            Lennartsfors AB förbehåller sig rätten att överlåta utställd faktura till tredje man.

3                Prov före leverans

Köparen har inte rätt till prov före leverans (leveransprov).

4                Leverans

4.1            Leverans ska ske ”Ex Works” enligt gällande INCOTERMS. Fraktkostnad tillkommer således. Har annan leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

5                Betalningsvillkor

5.1            Om inget annat avtalats, tillämpas förskottsbetalning.

5.2            Har betalning mot faktura avtalats, ska betalning ske med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum (dvs. 30 dagar netto).

5.3            Lennartsfors AB förbehåller sig rätten att pröva köparens kreditvärdighet.

 

 

 

5.4            Betalar inte köparen i rätt tid, har Lennartsfors AB rätt att kräva dröjsmålsränta uppgående till 15 %.

6                Emballage

Kostnad för emballage ingår inte i alla lämnade priser. Ingår inte emballagekostnaden i priset, ankommer det på Lennartsfors att upplysa om detta samt att uppge priset.

7                Leverans

7.1            Leveranstid är den tid som Lennartsfors AB ange vid beställningen.

7.2            Underlåter köparen att ta emot avtalad vara på avtalad dag, är köparen ändå skyldig att erlägga betalning som om varan hade levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av Produkten på köparens risk och bekostnad.

8                Ansvar för fel

8.1            Lennartsfors AB:s felansvar framgår av NL 09.

8.2            Om köparen i rätt tid åberopat att fel i levererad vara föreligger och Lennartsfors skickat utbytesdel till köparen, förbehåller sig Lennartsfors AB rätten att fakturera sådan utbytesdel och frakt med betalningsvillkor 60 dagar från fakturadatum. Lennartsfors AB åtar sig i sådant fall att kreditera utställd faktura om köparen inom 30 dagar från dagen för Lennartsfors AB:s utleverans erhåller den reklamerade delen och denna befinns vara felaktig i enlighet med NL 09.

8.3            Innan köparen skickar reklamerade del till Lennartsfors AB ska köparen kontakta Lennartsfors AB för att erhålla ett reklamationsnummer. Köparen måste också vara beredd att beskriva det reklamerade felet skriftligen samt översända fotografier som åskådliggör felet innan reklamationen accepteras.

9                Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol om parterna inte kommer överens om annat särskilt sätt för tvistelösning.